”Оленка”, Новогригорівка

Роздуми директора про сучасного керівника

«Людина, яка знає «як», завжди знайде

роботу, а лю­дина, яка знає «чому», буде

її начальником…»

У мене вже 40 років є улюблена робота, про яку я мріяла з дитинства, і от уже 40  років (не при­ховаю, найважчих) — я директор  Новогригорівського комунального закладу дошкільної  освіти «Оленка» Вознесенської міської ради, Миколаївської області. Тому я просто зобов'язана знати, «як» і хоча б шукати відповіді на всі «чому»... Дитячий садок як Палац Дитинства — проблема дорослих. Яким він повинен бути, щоб виросли наші діти по-справжньому успішними, щасливими, відбули­ся Людьми?  Дорослі чекають «результатів» перебування в закладі дошкільної  освіти... З «результативністю» такого роду дошкільної  освіти доводиться стикатися вже в першому  класі, коли діти не тільки погано підготовлені до школи, а, ще гірше, зовсім не бажають вчитися, пройшовши через постійні випробування методиками раннього навчання читання, письма. Я завжди переконую своїх співрозмовників,  що життя дошкільника —  це не підготовка до школи, до життя, а вже життя!

Майже століття тому Софія Русова писала (мені здається, що провидиця говорить про наше сьогодні): «Мало ще мати вихо­вателів з відзнакою, науковою підготовкою, треба, щоб усе громадянство розуміло велику вагу вихо­вання й утворювало найкращі задля цього умови». Важливий   висновок,   який робить педагог, полягає в тому, що тільки досвідче­ний, щасливий, незалежний, а не змучений, безправний педагог принесе найбільшу користь учням і їхнім бать­кам».  Потрібне ще й інше, без чого бути керівником дорослого колективу просто неможливо. Це інше, найважливіше, поля­гає в умінні зберегти в собі, всупереч часу, циркулярам,  обов'язкам адміністратора, — дитяче, ненаситно-допитливе, дослідницьке, дієве сприйнят­тя життя, з його впевненістю в обов'язковій перемозі Добра і Любові, Справедливості та Краси, з його дивовижною властивістю жити водночас у двох світах: реальному і казковому, жити тим, що є, і тим, що буде! Обов'язково буде! І ось для життєдіяль­ності нашого закладу дошкільної освіти  я  знайшла у мудрої Софії справді дієве велике гасло задля найкращого виховання: «Це велика, щира, самовіддана приязнь, любов до дітей. Вона, як сонце, утворює   дітям   найкращий осередок. А як немає її в серці садівниці, то і справа її мертва, формальна, вона буде відтво­рювати всі формули педаго­гічного механізму, але не утво­рить щастя дітям...»


І.  Директор сьогодні


А чи легко бути лідером в закладі дошкільної освіти, хоч і невеличкому, сільському, сьогодні? Напев­но, важко. Адже це при­близно 12-15 співробітників, 50-60 дітей і подвоєна цифра батьків у щоденній взаємодії. Через призму прожитого я розумію, що педагогіч­ної освіти для керівника замало. Життя при­мушує вчитися і перетворю­ватися на психолога, мистец­твознавця, юриста, бухгалте­ра, менеджера, дизайнера... Як налагодити контакти? Де шукати допомоги? А яку тему обрати для чергової зус­трічі з батьками? Як все правильно організувати? — питання, які щодня постають перед керівником. У мене багато прав, але не менше обов'язків і відпові­дальності. Але точно знаю, що не маю права на грубість, роздратування, на неувагу і нерішучість  а маю пра­во на мудрість, гнучкість, високий професіоналізм, на високу працездатність, величезну відповідальність за роботу в установі і, звичайно ж, постійне хвилювання за результати роботи колективу. Сьогодні ніхто не знає, що буде завтра, а керівник повинен оперативно відчу­вати час, передбачати і прогнозувати будь-яку ситуа­цію, гнучко перебудовуватися за всіх вимог життя, ро­зумно ризикувати. Я не можу собі дозволити не вчитися щодня і щогодини. Як гортаючи сторінки книги, перегортаю дні свого життя і щоднини  розв'язую складні завдан­ня і приймаю непрості рішення, додаючи цінностей в ту скарбничку, яка називається досвідом керівника.

На мій погляд, роль лідера в освіті — зуміти поста­вити перед собою завдання розвитку системи, управ­лінцем якої ти є. Бути лідером в освіті, від директора до міністра, — це значить уміти робити прогноз-проектування. Яка людина буде потрібна не тільки сьогодні, а й завтра, і за 10—20 років. Уміти прогнозувати, тобто проекту­вати не тільки запити суспільства, а і сам педагогічний процес формування нової людини.

Спроби відповідати вимогам керівника саме такого ґатунку привели мене до висновку: будь-який проект може бути ефективно реалізований тільки за умо­ви взаєморозуміння і тісної співпраці всіх учасників освітньо-виховного процесу — керівни­ка, педагогів, батьків, дітей.

Але роль керівника в налагодженні колективної взаємодії обов'язково має бути провідною... Мислити потрібно альтернативно. Керівник, власне, є андрагог (вершина), що може будь-якої миті показати свій «майстер-клас», і якщо хоч інколи працює з дітьми, він має бути «гравцем-тренером».        Важливо, щоб смисл своєї роботи керівник педагогічного колективу  пов’язував не лише з управлінням і контролем, а й зі створенням сприятливих умов для розвитку кожного свого колеги з його індивідуальними особливостями, біографією, досвідом.

Важливим показником професійної компетентності керівника вважаю здатність не лише усвідомлювати, як і чому підлеглий вчинив певним чином, а й те, заради чого він це зробив, яким цінностям надав перевагу, а від яких відмовився.

ІІ. Роль керівника у формуванні сприятливого мікроклімату

Вічною істиною є те, що щирість, урівноваженість, розуміння самого себе й інших – от запорука щастя й успіху в будь-якій діяльності.  Серед значної кількості управлінських функцій, які здійснює керівник закладу, надзвичайно важливою і вкрай необхідною для успішної роботи, є створення сприятливого психологічного клімату.  Це один із видів діяльності, який на мою думку викликає найбільші утруднення при виконанні службових обов’язків,так як пов’язаний з людським фактором, специфікою жіночого колективу і який би міг сприяти підвищенню ефективності навчально-виховного процесу. І одним із найважливіших завдань закладу і керівництва є фактор формування здорового психологічного клімату, що є одним із вагомих факторів успішної життєдіяльності людини. Наявність здорового психологічного клімату – результат кропіткої роботи керівництва, один із показників зрілості колективу, з впевненістю можна називати колектив «Оленки», у якому міжособистісні взаємини основані на взаємній довірі людей, відкритості, чесності, порядності, повазі, тощо. Це команда і словом і ділом. Це колектив, який працює  для  дітей.

Ознаки сильного керівника:

 • Здатний бути лідером.
 • Має здатність приймати нестандартні управлінські рішення в умовах, коли альтернативні варіанти дій незрозумілі або сумнівні.
 • Здатний найти оптимальний варіант рішення в умовах обмеженого часу.
 • Може йти на виправданий ризик і на впровадження нововведень в організацію.
 • Має схильність до самоаналізу, розуміє роль лідера в організації,уміє бачити те, який вплив він справляє на підлеглих.
 • Заохочує участь членів колективу в обговоренні проблем, здатний відмовитися від своєї точки зору, якщо доведуть, що вона не оптимальна.
 • Обговорює свої якості, приймає зауваження, але при цьому зберігає впевненість у собі.
 • З витримкою ставиться до перемог і поразок.
 • Компетентний у специфічних проблемах управління.
 • Висловлює підлеглим тільки конструктивну критику, прагнучи допомогти їм краще виявити себе професійно.
 • Є прикладом у ефективності використання робочого часу, ділиться зі своїми колегами раціональними прийомами досягнення цього.
 • Здатний бачити зміни, що відбуваються навколо нього.
 • Здатний нести відповідальність за доручені справи.
 • Відкритий для спілкування з усіма підлеглими, уважний до їхніх ділових пропозицій. У різноманітних формах виражає за це подяку.
 • Здатний розв’язувати конфлікти, виступати в ролі посередника між конфліктуючими сторонами.

Перелік знань, умінь і якостей сучасного керівника ЗДО,

які є для мене орієнтиром в роботі директора

Знання:

 • сучасні тенденції розпитку Національної системи освіти;
 • стратегії розвитку освіти в Україні у XXI столітті;
 • психологічні особливості дітей дошкільного віку;
 • теоретичні основи управління, провідні управлінські школи і концепції, особливості управління у сфері освіти України;
 • стилі ефективного керівництва педагогічним колективом;

Управлінські вміння:

 • планування діяльності закладу дошкільної освіти з урахуванням нових тенденцій в освіті, створення його програми розвитку на найближчу перспективу;
 • ефективне керівництво діяльністю педагогічного колективу;
 • стимулювання та підтримка продуктивної, творчої життєдіяльності педагогічного колективу;
 • координація діяльності педагогічних працівників, організація групової взаємодії;
 • просвіта різних суб'єктів освітнього процесу на засадах гуманітарної педагогіки;
 • дотримання прав і свобод педагогів;
 • здійснення моніторингу професійного зростання педагогічних працівників;
 • мотивація педагогічних працівників на досягнення високих результатів праці та самовдосконалення.

Педагогічні вміння:

 • свідомий вибір та ефективна реалізація освітньої програми (освітніх програм);
 • впровадження інноваційних програм та технологій виховання і навчання;
 • сприяння підвищенню професійної майстерності педагогічних працівників;
 • створення позитивного психологічного клімату в педагогічному колективі;
 • конструктивне розв’язання спірних питань, попередження та ефективне розв’язання конфліктів у колективі, винаходження для цього нових можливостей, засобів, інноваційних методів;
 • заохочення та підтримка творчої ініціативи педагогічних працівників;
 • забезпечення високої якості освіти;
 • турбота про благополуччя дітей, їх комфорт, захист від негативних наслідків педагогічних помилок;
 • здійснення моніторингу підготованості дітей дошкільного віку;
 • налагодження конструктивної взаємодії з членами родин дітей;
 • участь у методичній роботі на рівні міста;
 • створення власних методичних розробок.

Особистісні якості:

 • культура;
 • розсудливість;
 • комунікабельність;
 • емоційна сприятливість та стійкість;
 • уважність;
 • самостійність;
 • відповідальність;
 • мобільність.

Складові ефективної управлінської діяльності

щодо створення сприятливого клімату:

 • уміння керівника залучати педагогів до планування управлінської діяльності;
 • надання педагогам самостійності в роботі;
 • демонстрація педагогам кваліфікованої допомоги;
 • приклад педагогічної майстерності;
 • об’єктивно, доброзичливо оцінювати діяльність;
 • бачити більше позитивного, ніж негативного;
 • уміло сприяти розв’язанню конфліктних ситуацій;
 • створювати творчу, ділову атмосферу, хороший настрій у колективі;
 • об’єктивно ставитися до всіх;
 • бачити в кожному унікальну, неповторну особистість тощо.

Ознаки здорового психологічного клімату

1. Я рідко бачу на початку робочого дня похмурі обличчя колег.

2. Більшість із нас радіє, коли з’являється можливість поспілкуватися один з одним.

3. Доброзичливість і спокійні інтонації переважають у нашому діловому спілкуванні.

4. Успіхи кожного з нас щиро радують усіх інших і майже ні в кого не викликають заздрості.

5. У нашому колективі новачок, швидше за все, зустріне доброзичливість і привітність.

6. У випадку неприємностей ми не поспішаємо звинувачувати один одного, а намагаємося спокійно розібратися у їхніх причинах.

7. Коли поруч з нами наш керівник, ми почуваємо себе природно і розкуто.

Безоплатна правова допомога

система Безоплатної правової допомоги

Логін: *

Пароль: *